Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud intrinsically ?

Maksud perkataan intrinsically adalah / The meaning of intrinsically is :

dengan intrinsik, pada hakikatnya

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. defacto pada hakikatnya, (Latin) sebenarnya, sama ada dengan secara...
  2. intrinsic dasarnya, jatinya, pada asasnya, hakiki, semula jadi, intrinsik,...
  3. acupuncture akupunktur, pengubatan penyakit dengan cara mencucuk pada bahagian...
  4. instantaneous pada ketika itu, dengan serta-merta...
  5. duly sepatutnya, dengan betul, kena pada masanya....
  6. by sehingga, semasa, pada, oleh, melalui, melintasi, dengan, di...
  7. collage kolaj, seni membuat gambar dengan meletakkan bahan yang...
  8. croquet kroket, sejenis permainan di atas rumput dengan menggunakan...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
penuh

penuh perasaan= with emotions , impassioned ,

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word